Nove informacije o napredovanju in podaljšanju statusa študenta v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik iz upravičenih razlogov – epidemije COVID-19 in jim ne bo treba oddati prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT, saj se vsem priznajo posebne okoliščine (epidemija COVID – 19) kot razlog za izjemno napredovanje.

 

Podaljšanje  statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

  • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
  • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

  • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
  • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje)

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

  • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020;
  • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS. 

Vse ostale relevantne informacije so še vedno na voljo tukaj in jih redno posodabljamo.