Office hours

Tor./13.15 do 14.30
Kabinet 5/2/11 (Tobačna 5)

Department of Slavistics

lekt. dr. Eva Tibenska

V r. 1996 mi bol na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského priznaný titul docent so špeciálizáciou súčasný slovenský jazyk. V r. 2006 som dosiahla titul mimoriadny profesor na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas svojej bohatej pedagogickej činnosti som prednášala už všetky jazykovedné disciplíny venované súčasnému slovenskému jazyku i histórii jeho kodifikácie. Pre študentov odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo na FF UK v Bratislave som prednášala aj porovnávaciu lexikológiu, morfológiu a  syntax.  Ako pracovníčika Jazykovedného ústavu SAV v Bratislave (r. 1979 - 1992) som pracovala na základných lexikografických dielach (Krátky slovník slovenského jazyka; Synonymický slovník slovenčiny) i na početných grantových úlohách ako členka riešiteľského kolektívu. Grantové úlohy som riešila ako členka kolektívu alebo aj ako vedúca grantovej úlohy ( 3x grant VEGA) aj počas svojho pedagogického pôsobenia na FF  a tiež PF UK v BA i na FF UCM v Trnave. Aj v súčasnosti som členkou grantovej úlohy KOMPAS na FF Univerzity v Záhrebe (vedúca prof. Pintarić). Svoje pôsobenie na Slovensku som striedala s pôsobením na lektorách v zahraničí (4 roky na Inštitúte slavistiky vo Viedni, 5 rokov na Inštitúte slavistiky FF Univezity v Záhrebe a teraz na Inštitúte slavistiky FF Univetzity v Ľubľane).

Som autorkou 2 monografií a 2 kapitol v monografii z oblasti sémantickej syntaxe a porovnávacej syntaxe. Napísala som 4 vysokoškolské učebnice (3 z nich vyšli v zahraničí)  a 13 učebníc a 5 cvičebníc slovenského jazyka pre druhý stupeň základných škôl ako vedúca autorského kolektívu a hlavná autorka i jednu učebnicu slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl v Rakúsku. .

Hlavnou oblasťou môjho výskumu je sémantická a porovnávacia syntax, morfológia a lexikografia. No mám štúdie a články aj z oblasti lexikológie, frazeológie a štylistiky.   

 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon