Uvod v slovansko skladnjo

Uvod v slovansko skladnjo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Osnovne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov (poudarek na sodobnih knjižnih jezikih). Primerjalno-kontrastivna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanske skladnje. Pregled osnovnih pojmov zgodovinske skladnje. Ponazoritev posameznih skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.