Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Predmet vsebuje v proces raziskovanja, izdelave in predstavitve magistrskega dela.
Raziskovalno delo v didaktiki tujih jezikov: teoretična izhodišča, metodološki postopki, akcijsko raziskovanje, interpretacija rezultatov, aplikacija na pouk španščine.
Postopki raziskovanja: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva oz. podatkov, interpretacija rezultatov, zaključki in aplikacija.
Študent ima javni ustni zagovor/predstavitev magistrskega dela.