Contact

01 244 20 63
tjasa.alic@ff.uni-lj.si

Cabinet

Kabinet 5/2/7 (Tobačna 5)

The Centre for Slovene as a Second and Foreign Language

lekt. Tjaša Alič

 • ALIČ, Tjaša, GRADIŠAR, Branka, JERMAN, Tanja, KETE MATIČIČ, Jana: Slovene Learning Online : SLO [Elektronski vir: www.slonline.si] [urednica Tjaša Alič] ; prevod v angleščino, francoščino, nemščino, španščino, ruščino, hrvaščino, italijanščino. V Ljubljani : Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezilk, 2017, 2018, 2019 (v pripravi Slovene Learning Online 2, objavljen bo decembra 2019)
 • KERN, Damjana, STRITAR KUČUK, Mojca, HUBER, Damjan, ALIČ, Tjaša, JERMAN, Tanja. Pot do izpita iz slovenščine : učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 187 str., graf. prikazi, tabele.
 • KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša. Čas za slovenščino 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 111 str.
 • KNEZ, Mihaela, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja. Čas za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A2. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 135 str.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 132 str. Učbenik, CD in priloga v plastični mapi. ISBN 978-961-237-771-7 (učbenik).
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke. 2. izd., 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 124 str.
 • KNEZ, Mihaela, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša. Čas za slovenščino 1. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 122 str. ISBN 978-961-237-773-1: brezplačno.
 • KNEZ, Mihaela, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana, KLEMEN, Matej, KRALJ, Katja. Čas za slovenščino 2. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 202 str.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, KERN, Damjana, ALIČ, Tjaša, KRALJ, Katja, MARKOVIČ, Andreja, PISEK, Staša, STRITAR KUČUK, Mojca. Slika jezika : slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 1 garnitura (1882 kartic), ilustr.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž, Priročnik za učitelje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 113 str., ilustr.
 • KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž 1. Priročnik za učitelje. 2. izd., 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 113 str.
 • ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina, JERMAN, Tanja, KNEZ, Mihaela, LOKAR, Metka, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, PIRIH SVETINA, Nataša, STRITAR KUČUK, Mojca. Pocket Slovene = Žepna slovenščina. 1st ed. Ljubljana: Centre for Slovene as a Secon/Foreign Language at the Department of Slovene Studies, Faculty of Arts, 2008. 150 str., ilustr.
 • JERMAN, Tanja, ŠPRAGER, Eva, PISEK, Staša, ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina. Jezik v turizmu :  Učbenik za učenje in samoučenje bolgarščine, slovenščine, slovaščine in češčine za potrebe turistične dejavnosti. Sofija: Valentin Trajanov, 2008. 160 str.
 • VUČAJNK, Tatjana, ALIČ, Tjaša. Pouk slovenščine v obveznem šolstvu na avstrijskem Štajerskem. V: KARNIČAR, Ludwig, LEBEN, Andreas (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität. 2014, str. 383–390, ilustr.
 • ALIČ, Tjaša, BEDENK, Kasilda: Ludvik Karničar – duša in srce graške slavistike. V: LEBEN Andreas, OROŽEN, Martina, PRUNČ, Erich: Beiträge zur interdisziplinären Slowenistik / Prispevki k meddisciplinarni slavistiki. Festschrift für Ludwig Karničar zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam. 2014.

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon