Treba je mnogo preprostih besed,
kakor:
kruh,
ljubezen,
dobrota,
da ne bi slepi v temi
na križpotjih zašli
s pravega pota.

(Tone Pavček, Preproste besede, 1. kitica)

Prof. Dr. Vera Smole
Department of Slovene Studies

Prof. Dr. Vera Smole

Dr. Vera Smole je redna profesorica na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in izvaja predavanja in seminarje iz socialnih zvrsti ter zgodovinske slovnice in dialektologije slovenskega jezika. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v slovensko in slovansko geolingvistiko, narečno leksikografijo s frazeologijo, tonematiko, folkloristiko, opise posamičnih narečnih govorov in njihovo zgodovino ter položaj narečne zvrsti med drugimi zvrstmi slovenskega jezika.

            Od oktobra leta 1985 do oktobra leta 1996 je bila polno, do konca decembra 2008 pa petinsko zaposlena v Dialektološki sekciji na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani. Od junija 1996 do konca leta 2003 je bila vodja dialektološke sekcije, od leta 1999 do 2003 tudi vodja raziskovalnega programa »dialektologija slovenskega jezika« ter več mandatov članica Znanstvenega sveta inštituta; tu se je še posebej prizadevala za nadaljevanje takrat zaostalega projekta izdelave Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) in je tudi soavtorica doslej izšlih zvezkov (Človek, 2011 in Kmetija, 2016).

            Po izvolitvi v naziv docentka za dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika se je 16. oktobra 1996 redno zaposlila na takratnem Oddelku za slovanske jezike in književnosti, zdaj Oddelku za slovenistiko, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bila 2001 izvoljena v izredno in 2007 v redno profesorico za področje slovenskega jezika in teorije jezika. Od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2016 je bila predstojnica Oddelka za slovenistiko, leto pred tem in po njem pa podpredstojnica; več mandatov je bila tudi članica Senata FF, od 2018 članica Sveta ZIFF. Od leta 1999 je vključena v raziskovalni program P6-0215 Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave na FF UL.

Bila je mentorica sedmim doktorantom in trem magistrantom (stari program) ter mentorica pri okrog 100 diplomskih delih. Leta 2005 je bila tri mesece gostujoča profesorica na Univerzi Sv. Kirila in Metoda v Skopju na Filološki fakulteti Blažeta Koneskega, Katedra za makedonski jezik in južnoslovanske jezike; v Skopju je imela tudi več javnih predavanj, in sicer na Filološki fakulteti, na Inštitutu za makedonski jezik in na Informacijskem centru za arealno lingvistiko Božidar Vidoeski pri MANU. Vabljena predavanja je imela še na univerzah v Trstu, Moskvi, Vidmu, na Dunaju, v Celovcu, Gradcu in Brnu.

Od leta 1986 je članica Mednarodne komisije za izdelavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) pri Mednarodnem komiteju slavistov in od 1995 do 2008 predsednica slovenske nacionalne komisije OLA ter soavtorica in sourednica posamičnih zvezkov OLA. Redno se udeležuje letnih delovnih zasedanj te komisije; leta 2000 je zasedanje v Sloveniji tudi organizirala.

Leta 2007 je bila predsednica 26. mednarodnega simpozija Obdobja, Metode in zvrsti ter urednica zbornika Slovenska narečja med sistemom in rabo (Ljubljana, 2009), nato pa predsednica dveh Seminarjev slovenskega jezika literature in kulture (SSJLK) ter urednica zbornikov Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2010) Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (2011). Uredila je tudi Zbrane spise 1 Jakoba Riglerja (2001).

Od leta 1997 do 2008 je bila članica uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov, Glasila Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Od leta 2013 je članica uredniškega odbora revije Makedonski jezik, revije Inštituta za makedonski jezik »Krste Misirkov« (1950-), Skopje, Makedonija.

Leta 2016 je prejela veliko priznanje FF UL za pedagoško in raziskovalno delo ter priznanje Študentskega sveta FF UL za pedagoško in raziskovalno delo. Od leta 2018 je uvrščena v rastočo knjigo Občine Šentrupert.

Celotna bibliografija je dostopna na:

 http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170630094100-A2496611.html.

Izbrana bibliografija

Aplikacije (soavtorstvo):

http://narecja.si IKNB Interaktivna karta narečnih besedil

http://atlas.musiclab.si/sna SNA Slovenski narečni atlas

http://slovar-orodja.si SSLP Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

SMOLE, Vera. Naruobe prav : folklorne in spominske pripovedi iz šentruperske fare na Dolenjskem. SMOLE, Vera (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik, avtor dodatnih besedil), REPE, Aleksandra (urednik), STANONIK, Marija (urednik). (Zbirka Glasovi, knj. 52). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 546 str., [8] f. pril., ilustr.

SMOLE, Vera. Osebna lastna imena v slovenskih narečnih frazemih. V: DUČEVSKA, Aneta (ur.), MIRČEVSKA-BOŠEVA, Biljana (ur.). Iminjata i frazeologijata = Imena i frazeologija. Skopje: Filozofski fakultet "Blaže Koneski". 2018, str. 421-441.

OREL, Irena, SMOLE, Vera. Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Prostor v jeziku in jezik v prostoru = Space in langauge and language in space, (Slavistična revija, letn. 62, št. 3). [Ljubljana]: Slavistično društvo Slovenije. 2014, letn. 62, št. 3, str. 463-[481], ilustr. 

http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2014_3_17.pdf

SMOLE, Vera. Frazemi za domače živali v slovenskem vzhodnodolenskem šentruperskem govoru. V: VIDOVIĆ, Ivana (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. [Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta. 2014], str. 1-21. 

http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Smole%20za%20WEB.pdf

SMOLE, Vera. Nekdaj pogoste v slovenskih družinah - jedi iz krompirja in fižola. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2011, str. 38-48, zvd.

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/smole.pdf

SMOLE, Vera, PEEV, Kosta. Košnja in z njo povezano izrazje v slovenskih in makedonskih narečjih. V: WEISS, Peter (ur.), et al. Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski lingvistični atlas (do leta 2008). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 2009, str. 457-[474].

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/24-SmolePeev.pdf

SMOLE, Vera. Geolingvistična predstavitev izbranih frazemov s sestavino roka v slovenskih narečjih. V: DERGANC, Aleksandra (ur.). Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres, Ohrid, 10.-17. september 2008 = Papers for the 14th International Congress of Slavists, Ohrid, September 10.-17, 2008, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 56, št. 2). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 2008, str. [49]-73, zvd.

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2008_Kongresna_4.pdf

SMOLE, Vera. Pomen leksema oko kot sestavine frazemov v slovenskem vzhodnodolenjskem govoru Šentruperta. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, ISSN 0352-5724, 2007, 50, str. [853]-862.

SMOLE, Vera. Lingvogeografska obdelava spola v ednini : samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih = A geolinguistic examination of gender in singular : neuter nouns in -o in Slovenian dialects. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistics today, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 54, pos. št.). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 2006, letn. 54, št. 4, str. 125-136, 491-503, zvd.

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2006_Specialissue_8.pdf (angl.)

SMOLE, Vera. Stanje in perspektive slovenske lingvistične geografije. V: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija : 2003-2005 : sbornik naučnyh trudov. Moskva: Institut russkogo jazyka RAN. 2006, str. 80-117, zvd.

SMOLE, Vera. Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem : členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Metode in zvrsti, 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 2004, str. 321-330. [COBISS.SI-ID 23127341]

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/22-Smole.pdf

ZEMLJAK JONTES, Melita, SMOLE, Vera. Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih : (instrumentalno-slušna analiza). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], jun. 2003, letn. 51, posebna št., str. [51]-65.

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2003_Kongresna_5.pdf

SMOLE, Vera. Časovni prislovi v slovenskih narečjih : (po gradivu za SLA). V: OREL, Irena (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete. 2000, str. 49-55, zvd. [COBISS.SI-ID 13062242]

https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/36-ssjlk-2000/

SMOLE, Vera. Fonološki opis govora vasi Šentrupert (SLA 262). Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ISSN 0354-0448. [Tiskana izd.], 1998, št. 4, str. 73-88. [COBISS.SI-ID 9991725]

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ZBNO7RY5/ddc58044-fdb2-44dd-8390-a3f397609cf0/PDF

SMOLE, Vera. Sovplivanje samoglasnikov in soglasnikov v vzhodnodolenjskih govorih. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ISSN 0354-0448. [Tiskana izd.], 1997, št. 3, str. 167-173.

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-SYPJAEBZ/978a98ff-c08e-461f-b58e-1238a9ccb9c1/PDF

SMOLE, Vera. Poimenovanja za kozolec ter njegov steber, late in stol v slovenskih narečjih. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 1996, 25, str. 309-319, [3] zvd. [COBISS.SI-ID 3065954]

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-VCRTGGA4/0a9e832d-d022-413e-9b90-4354caeee336/PDF

SMOLE, Vera. Tonemski naglas glagolskih oblik v šentruperskem govoru. Razprave. [Razred 2]. Classis 2, Razred za filološke in literarne vede, Philologia et litterae, ISSN 0560-2920, 15, 1996, str. 269-288.

SMOLE, Vera. Tesarska terminologija v Mirnski dolini. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ISSN 0354-0448. [Tiskana izd.], 1995, št.2, str. 227-240, ilustr. [COBISS.SI-ID 57539840]

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-SGHYX1FF/6c357ae0-d697-4cb7-bf89-eafdc16ddc76/PDF

SMOLE, Vera. Folklorist med prevajanjem in zapisovanjem. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 1994, 23, str.143-154.

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-GWSE8GGV/0aa29e82-b40b-43f7-9752-825eead90735/PDF

SMOLE, Vera. Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora : doktorsko delo. Ljubljana: [V. Smole], 1994. 267 f., tabele.

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-F7M729L8/06de3dbc-00f1-4c98-84b1-e16b87a25fbe/PDF

SMOLE, Vera. Poimenovanja za cvetnonedeljsko butaro. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 1988, 17, str. 327-335.

http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/05_1_Bibliografija_AVT.pdf

 

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)