Office hours

Office hours by prior arrangement via e-mail.

Cabinet

334

Department of Art History

Asst. Prof. Dr. Katja Mahnič

Katja Mahnič, rojena Žvanut 6.11.1971 v Kranju, je leta 1997 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani diplomirala z nalogo Pečati grofov in knezov Celjskih. Zvesti sopotnik: pečat kot simbol in del identitete srednjeveškega plemiča. Na istem oddelku je leta 2001 uspešno zagovarjala tudi doktorsko delo z naslovom Podoba kot sporočilo: izbrani likovni viri za evropsko zgodovino od pozne antike do romanike.

Po zaključku dodiplomskega študija je najprej slabo leto poučevala umetnostno vzgojo na Srednji trgovski šoli v Ljubljani. Med novembrom 1998 in novembrom 2001 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije. Nato je eno šolsko leto poučevala umetnostno zgodovino na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Od 1.1.2003 je redno zaposlena na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, kjer poučuje predmete s področja obče umetnostne zgodovine in muzeologije.

Med leti 2004 in 2017, ko je bila vključena v raziskovalni program Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (raziskave materialne kulture na Slovenskem), je bilo njeno raziskovalno delo usmerjeno zlasti v raziskovanje materialne kulture. Od leta 2018 je članica raziskovalnega projekta Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji. Poleg materialne kulture so njena raziskovalna področja kulturna dediščina in njeno varovanje, zgodovinska muzeologija, muzejske razstave in slika kot zgodovinski vir.. Posebej jo zanima tudi vloga umetnostnih zbirk in muzejev pri vzpostavljanju umetnostne zgodovine kot znanstvene discipline.

 • Pečat kot umetnostni in zgodovinski vir, v: Hernja-Masten, M. in Radulovič, B. (ur.): Skrite dragocenosti v arhivskih zbirkah in fondih. Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih. Zbornik referatov s 17. zborovanja Arhivskega društva Slovenije in Zgodovinskega arhiva Celje, Celje 8.-10. oktober 1997, Celje: Arhivsko društvo Slovenije, 1997, str. 7-13.

 • Pečati grofov Celjskih. Seals of the counts of Celje, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 2, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2001.

 • The Tassilo Chalice Style: Problems of Interpretation and Definition, Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Centre for Late Antiquity and Middle Ages, Vol. 8, Motovun: International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Zagreb: International Centres of Croatian Universities, Istra, University of Zagreb, 2002, str. 273-288.

 • Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije, Annales: Anali za istrske in mediteranske študije. Annali di Studi Istriani e Mediterranei. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series historia naturalis, let. 13, št. 2, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije 2003, str. 221-246.

 • Prispevek k preučevanju srednjeveških ženskih pečatov, v: Mihelič, Darja (ur.): Ad fontes. Otorepčev zbornik, Ljubljana: ZRC SAZU, 2005, str. 213-226.

 • Srednjeveški ženski pečati iz Arhiva Republike Slovenije. Medieval Women's Seals in the Archives of the Republic of Slovenia, Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 5, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije in Arhiv Republike Slovenije, 2006.

 • Brati Plinija. O Pliniju starejšem, likovni umetnosti in metodi, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. I/1, 2007, str. 37-69.

 • Pečati gospodov Žovneških in grofov Celjskih. Odraz političnih ambicij plemiške rodbine. Seals of the House of Seuneg and Cilli. A Manifestation of a Noble Family s Political Ambition, v: Dular, Anja et alii (ur.): Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč. Objects as Manifestations of Taste, Prestige and Power, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2009, str. 11-43.

 • Plinij Starejši o Fejdiu. Plinijevo Naravoslovje kot vir za umetnostno zgodovino, v: Germ, Tine, Mahnič, Katja, Osvald, Monika in Melina Graziella: Plinij Starejši in antična umetnost. Razprave, Ljubljana: Modrijan, 2010, str. 29-68.

 • Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. V/2, 2011, str. 211-231.

 • Imago militis. Podoba viteza v srednjeveških upodobitvah, v: Lazar, Tomaž, Nabergoj, Tomaž in Jerin, Barbara (ur.): Vitez, dama in zmaj. Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: Razprave, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, [2011] 2012, str. 173-180.

 • Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. VII/2, 2013, str. 207-219.

 • Lieutenant-Colonel, Painter and Correspondent of the Central Commission, v: Valentina Bevc Varl, Oskar Habjanič (ur.): Evropa v času Franza Liszta / Europe in the Time of Franz Liszt. Zbornik mednarodnega simpozija 13.-15.10.2016 / The Collected Volume of the Symposium 13.-15.10.2016. Zbirka / Collection MUSEOEUROPE 3, Maribor: Pokrajinski muzej Maribor, 2016, str. 185-194.

 • Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek k razumevanju Mantuanijeveih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega muzeja za Kranjsko, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LII, 2016, str. 199-220.

 • Med veščino pripovedovanja dobre zgodbe in interaktivno participatorno prakso. Interpretacija dediščine: nekaj historiografskih in konceptualnih poudarkov / Between the art of telling a good story and an interactive participatory practice. Heritage interpretation: some historiographical and conceptual considerations, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Muzeji dediščina in kulturna krajina / Museums, Heritage and Cultural Landscape. Zbornik / Acta. I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD – SMS – ICOM / I. International Congress of Slovenian Museums, Piran, 20.-22.10.2016, Radovljica: SMD – Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana: SMS – Skupnost muzejev Slovenije, Celje: ICOM Slovenije, 2017, str. 249-260.

 • Interpretacija Kapitolinske volkulje. Spopad med humanisti in naravoslovci, v: Alenka Miškec (ur.): Preteklost pod mikroskopom. Naravoslovne raziskave v muzeju, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017, str. 51-61.

 • Razstava slik v Deželnem muzeju za Kranjsko 1914. Poskus rekonstrukcije razstavne strategije in njenega pomena, Zbornik za umetnostno zgodovino, n.v. LIII, 2017, str. 167-189.

 • Stalna razstava kot prostor nenehnega vzpostavljanja pomenov, v: Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko (ur.): Stalna muzejska razstava. Zbornik Zborovanja SMD – SUZD, Beltinci 29.-30.9.2017, Radovljica: SMD – Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana: SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018, str. 87-94.

 • Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918, v: Mojca Smolej (ur.): 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 2.-13.7.2018, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, 2018, str. 90-97.

 • Spomin: med individualnim in kolektivnim, med tradicijo in zgodovino, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. XIII/1, 2019, str. 7-15.

 • Collective Memory between Tradition and Archive: Josip Mantuani, Heimatschutz and Monument Protection, Ars & Humanitas. Revija za umetnost in humanistiko, št. XIII/1, 2019, str. 205-218.

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)