Angleščina za prevajalce IV

Angleščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Angleška slovnica 4:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z samostalniško besedno zvezo, z zaimki, pridevniki in prislovi ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na teme kot so neosebne glagolske oblike, trpnik in besedni red.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.

Blaganje, Dana in Ivan Konte (1995) Modern English Grammar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 47459840
Pisanski Peterlin, A., Schlamberger Brezar, M. eds. (2014) Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. . COBISS.SI-ID - 276425472
Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 44990977
Greenbaum, Sidney in Randolph Quirk (1991) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. COBISS.SI-ID – 19661922