Studijski programi prve stopnje

Oddelek za muzikologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija

Vsebine

Oddelek za muzikologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni univerzitetni študijski program MUZIKOLOGIJA.

Namen študija je diplomantom in diplomantkam posredovati znanja, ki veljajo v mednarodnem okviru za temeljna znanja na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje jim omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Glasbena akustika 60 0 0 0 4 celoletni
Glasbeni stavek 1A 30 15 30 0 6 zimski
Glasbeni stavek 1B 30 15 60 0 7 letni
Nemščina za muzikologe 1 0 0 60 0 4 celoletni
Popularna glasba 30 30 0 0 6 letni
Uvod v etnomuzikologijo E 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v muzikologijo E 30 0 30 0 5 zimski
Zgodovina glasbe 1A E 30 0 30 0 6 zimski
Zgodovina glasbe 1B E 30 0 30 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 5
Muzikologija – dvopredmetna smer
Glasbeni stavek 1A 30 15 30 0 6 zimski
Glasbeni stavek 1B 30 15 60 0 7 letni
Uvod v etnomuzikologijo D 30 0 30 0 3 zimski
Uvod v muzikologijo D 30 0 30 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 1A D 30 0 30 0 4 zimski
Zgodovina glasbe 1B D 30 0 30 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Etnoansambel 1 0 0 30 0 3 letni
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 4 0 0 60 0 4 celoletni
Glasbena praksa: Vokalna skupina 4 0 0 30 0 4 celoletni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Glasbeni stavek 3 60 30 60 0 10 celoletni
Nemščina za muzikologe 1 0 0 60 0 4 celoletni
Psihologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Slovenska ljudska/tradicijska glasba 30 0 30 0 5 letni
Zgodovina glasbe 2 60 0 60 0 12 celoletni
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 4 0 0 60 0 4 celoletni
Glasbena praksa: Vokalna skupina 4 0 0 30 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Edicijske tehnike 2 0 30 0 0 3 letni
Glasba in gib 0 0 60 0 3 celoletni
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 2 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Diplomski izpit 0 0 0 0 8 celoletni
Estetika glasbe 30 0 0 0 3 letni
Glasbe sveta: Antropologija glasbe 60 0 0 0 5 zimski
Glasbeni stavek 4 60 60 30 0 10 celoletni
Nemščina za muzikologe 2 0 0 60 0 4 celoletni
Sociologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 3 60 0 60 0 12 celoletni
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 2 30 0 30 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 4 0 0 60 0 4 celoletni
Glasbena praksa: Vokalna skupina 4 0 0 30 0 4 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Edicijske tehnike 2 0 30 0 0 3 letni
Glasba in gib 0 0 60 0 3 celoletni
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 2 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka