Studijski programi prve stopnje

Oddelek za muzikologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija

Oddelek za muzikologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Muzikologija. Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.

Vsebine

Namen študija je bodočemu diplomantu posredovati obseg znanj, ki velja v mednarodnem okviru kot temeljno znanje na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje mu omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa.

Cilj programa je vzgoja diplomantov, ki bodo lahko opravljali manj zahtevne naloge na področju glasbene kulture, oz. v ustanovah, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem glasbe, v medijskih hišah in na raziskovalnem področju. S pridobljenim temeljnim znanjem bodo dragoceni in usposobljeni sodelavci, ki bodo lahko samostojno reševali manj zahtevne naloge ali pa, kot člani večjih delovnih skupin, uspešno sodelovali pri reševanju zahtevnejših strokovnih in znanstvenih vprašanj.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Glasbena akustika 60 0 0 0 4 celoletni
Glasbeni stavek 1 30 15 60 0 6 zimski
Glasbeni stavek 2 30 15 60 0 6 letni
Popularna glasba 30 30 0 0 6 letni
Uvod v etnomuzikologijo 30 0 30 0 3 zimski
Uvod v muzikologijo 30 0 30 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 1 60 0 60 0 12 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Edicijske tehnike 2 0 30 0 0 3 zimski
Glasba in gib 0 0 60 0 3 celoletni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 2 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Glasbena praksa: Instrumentalna skupina 2 0 0 60 0 4 celoletni
Glasbena praksa: Vokalna skupina 2 0 0 30 0 4 celoletni
2. letnik P S V D KT Semester
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Glasbeni stavek 3 60 30 60 0 10 celoletni
Nemščina za muzikologe 1 0 0 60 0 4 celoletni
Psihologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Slovenska ljudska/tradicijska glasba 30 0 30 0 5 letni
Zgodovina glasbe 2 60 0 60 0 12 celoletni
Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1 30 0 30 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Edicijske tehnike 2 0 30 0 0 3 zimski
Glasba in gib 0 0 60 0 3 celoletni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 2 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Antropologija glasbe: Glasbe sveta 60 0 0 0 6 zimski
Diplomski izpit 0 0 0 0 10 letni
Estetika glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Glasbena publicistika 0 60 0 0 6 zimski
Nemščina za muzikologe 2 0 0 60 0 4 celoletni
Slovenska ljudska in popularna glasba 30 0 30 0 6 zimski
Zgodovina slovenske glasbe 60 0 60 0 12 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 7
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Glasba in tehnologija 0 0 30 0 3 letni
Glasbena akustika 60 0 0 0 4 celoletni
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 1 0 0 30 0 3 letni
Historična izvajalna praksa 2 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka