Studijski programi prve stopnje

Oddelek za muzikologijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Muzikologija

Vsebine

Oddelek za muzikologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni univerzitetni študijski program MUZIKOLOGIJA.

Namen študija je diplomantom in diplomantkam posredovati znanja, ki veljajo v mednarodnem okviru za temeljna znanja na področju muzikologije. Ta obsegajo slušno zaznavanje in analitično prepoznavanje glasbenih elementov ter struktur, razumevanje glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, vpogled v glasbo kot univerzalni kulturni fenomen, ki se odraža v ustvarjalnosti različnih zvrsti in družbenih funkcij, ter končno: poznavanje temeljnih vprašanj sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje jim omogoča analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Glasbena akustika 60 0 0 0 4 celoletni
Glasbeni stavek 1A 30 15 30 0 6 zimski
Glasbeni stavek 1B 30 15 60 0 7 letni
Nemščina za muzikologe 1 0 0 60 0 4 celoletni
Popularna glasba 30 30 0 0 6 letni
Uvod v etnomuzikologijo E 30 0 30 0 5 zimski
Uvod v muzikologijo E 30 0 30 0 5 zimski
Zgodovina glasbe 1 (Glasba 17. in 18. stoletja) E 30 0 30 0 6 letni
Zgodovina glasbe 1 (Glasba od antike do konca 16. stoletja) E 30 0 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Zunanji izbirni predmeti 3
Muzikologija – dvopredmetna smer
Glasbeni stavek 1A 30 15 30 0 6 zimski
Glasbeni stavek 1B 30 15 60 0 7 letni
Uvod v etnomuzikologijo D 30 0 30 0 3 zimski
Uvod v muzikologijo D 30 0 30 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 1 (Glasba 17. in 18. stoletja) D 30 0 30 0 4 letni
Zgodovina glasbe 1 (Glasba od antike do konca 16. stoletja) D 30 0 30 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Zgodovina jazza in stili 30 0 30 0 5 celoletni
Glasbena praksa 1 0 0 60 0 4 celoletni
Historični instrumenti 30 20 0 10 5 zimski
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Glasbeni stavek 2A E 30 45 30 0 7 zimski
Glasbeni stavek 2B E 30 45 30 0 7 letni
Ljudska inštrumentalna glasba in ples 45 15 0 0 4 letni
Nemščina za muzikologe 2 0 0 60 0 4 celoletni
Psihologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Slovenska glasbena umetnost do 1918 E 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina glasbe 2 (Glasba 18. in 19. stoletja) E 30 30 0 0 6 letni
Zgodovina glasbe 2 (Simfonična glasba od 1750 do 1900) E 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Zunanji izbirni predmeti 6
Muzikologija – dvopredmetna smer
Glasbeni stavek 2A D 30 45 15 0 6 zimski
Glasbeni stavek 2B D 30 45 15 0 6 letni
Slovenska glasbena umetnost do 1918 D 30 30 0 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 2 (Glasba 18. in 19. stoletja) D 30 30 0 0 4 letni
Zgodovina glasbe 2 (Simfonična glasba od 1750 do 1900) D 30 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Historična izvajalna praksa – izbrana poglavja 0 30 0 0 3 letni
Digitalna muzikologija 1 15 15 0 0 3 zimski
Glasbena lirika v 19. stoletju 1 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Ljudska inštrumentalna glasba in ples 45 15 0 0 4 letni
Popularna glasba D 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Estetika glasbe 30 0 0 0 3 letni
Glasbena akustika D 60 0 0 0 3 celoletni
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Psihologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Sociologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Muzikologija – enopredmetna smer
Diplomski izpit 0 0 0 0 8 celoletni
Estetika glasbe 30 0 0 0 3 letni
Glasbe sveta: Antropologija glasbe 60 0 0 0 5 zimski
Glasbeni stavek 3A E 30 30 30 0 5 zimski
Glasbeni stavek 3B E 30 30 0 0 5 letni
Slovenska glasbena umetnost po 1918 E 30 30 0 0 5 letni
Sociologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Zgodovina glasbe 3 (Glasba 20. in 21. stoletja) E 30 30 0 0 4 letni
Zgodovina glasbe 3 (Izbrana glasbena dela in poetike skladateljev 20. in 21. stoletja) E 30 30 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 9
Zunanji izbirni predmeti 5
Muzikologija – dvopredmetna smer
Diplomski izpit D 0 0 0 0 3 celoletni
Glasbe sveta: Antropologija glasbe D 60 0 0 0 3 zimski
Glasbeni stavek 3A D 30 30 30 0 4 zimski
Glasbeni stavek 3B D 30 30 0 0 3 letni
Slovenska glasbena umetnost po 1918 D 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina glasbe 3 (Glasba 20. in 21. stoletja) D 30 30 0 0 4 letni
Zgodovina glasbe 3 (Izbrana glasbena dela in poetike skladateljev 20. in 21. stoletja) D 30 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Historična izvajalna praksa – izbrana poglavja 0 30 0 0 3 letni
Digitalna muzikologija 1 15 15 0 0 3 zimski
Glasbena lirika v 19. stoletju 1 0 0 30 0 3 letni
Igranje partitur 1 0 0 30 0 3 zimski
Igranje partitur 2 0 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Estetika glasbe 30 0 0 0 3 letni
Glasbena paleografija 0 30 0 0 3 letni
Psihologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski
Sociologija glasbe 30 0 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka