Studijski programi druge stopnje

Oddelek za muzikologijo

Študijski program druge stopnje Muzikologija

Oddelek za muzikologijo na drugi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Muzikologija. Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.

Vsebine

Namen študija je študentu posredovati obseg znanj, ki velja v mednarodnem okviru kot poglobljeno znanje na področju muzikologije. To sega od metodološko zahtevnejšega raziskovanja glasbe kot zgodovinskega pojava, vpetega v sočasni politični in kulturni položaj, do novejših izsledkov sistematične muzikologije, ki glasbene pojave opazuje s sociološkega, estetskega, psihološkega in drugih vidikov ter poskuša s tem odkrivati univerzalne zakonitosti glasbene umetnosti. To znanje mu omogoča poglobljeno analizo in vrednotenje glasbenih del, uvrščanje le-teh v njihov zgodovinski kontekst ter zmožnost upoštevanja vpetosti glasbe v družbeno in duhovno okolje časa. Program pa posebno pozornost posveča tudi posredovanju znanj s področja etnomuzikologije in vedno bolj ekspanzivnih komercialnih glasbenih zvrsti.

Cilj programa je vzgoja diplomanta, ki bo - s samostojnim in kritičnim presojanjem strokovnih vprašanj ter obvladovanjem tehnik sporočanja in argumentiranja - mogel reševati najzahtevnejša strokovna vprašanja na najširšem polju glasbene kulture, v kulturnih in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem, poustvarjanjem in posredovanjem glasbe ter v medijskih hišah. Vključeval pa se bo lahko tudi v raziskovalno delo na področju muzikologije.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Aplikativna etnomuzikologija 30 0 30 0 5 zimski
Etnoansambel 0 0 60 0 6 celoletni
Etnomuzikologija 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena estetika 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena publicistika 2 0 60 0 0 4 letni
Glasbeno gledališče 2 30 30 0 0 4 zimski
Metode analize glasbe 2 30 30 0 0 4 letni
Muzikološka delovna praksa 0 0 30 0 5 letni
Novejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Slovenska glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Starejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Zunanji izbirni predmeti 12
2. letnik P S V D KT Semester
Etnomuzikologija 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena estetika 2 30 30 0 0 4 letni
Glasbena publicistika 2 0 60 0 0 4 letni
Glasbeno gledališče 2 30 30 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 28 celoletni
Metode analize glasbe 2 30 30 0 0 4 letni
Novejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Slovenska glasba 2 30 30 0 0 4 zimski
Starejša glasba 2 30 30 0 0 4 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka