Arhivistika z raziskovalno metodologijo

Arhivistika z raziskovalno metodologijo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 10

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Prva polovica: Seznanitev z osnovami arhivske vede in njenim razvojem, z organizacijo in nalogami arhivske službe ter s temeljnim pregledom arhivskega gradiva v domačih in tujih arhivih.

Druga polovica: Spoznavanje najpomembnejših zvrsti arhivskega gradiva, ki imajo trajni pomen za raziskovanje zgodovine, za druge znanosti in kulturo, pa tudi za zagotavljanje pravne varnosti države in državljanov. Poudarek je na širokem spektru evidenc in spisov, ki skozi stoletja nastajajo pri ustvarjalcih. V predmet sta vključena tudi praktično delo z gradivom in izdelava pisnega izdelka (prilagojeno študentovi študijski smeri).

- J. Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju, Ljubljana 2003, 143 str. COBISS.SI-ID - 127105536
- B. Golec, Arhivska veda, arhivi in arhivsko gradivo. Izbrana literatura za izpit Arhivistika I (3. letnik), Ljubljana 2004 (gradivo za interno uporabo) COBISS.SI-ID - 26368354
- J. Žontar, Arhivistika, Ljubljana 1984, 170 str. COBISS.SI-ID - 14346241
- S. Vilfan, J. Žontar, Arhivistika, Ljubljana 1973, 170 str. COBISS.SI-ID - 7198977
- J. Žontar, Zgodovina arhivistike na Slovenskem, v: Arhivi 18 (1995) COBISS.SI-ID – 833869
- Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, 1–2, Ljubljana 1970–1980 – izbrana poglavja. Zv. 1: COBISS.SI-ID – 6512897; zv. 2: COBISS.SI-ID - 7627776
- P. Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za zgodovino, v: Zgodovinski časopis 36 (1982), str. 321-337 COBISS.SI-ID - 4293634
- J. Žontar, Razvoj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih oblasteh do reforme pisarniškega poslovanja leta 1956, v: Arhivi 16 (1993), str. 33-44 COBISS.SI-ID - 8338690
- V. Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo, Ljubljana: Arhiv Slovenije 1995, 241 str. COBISS.SI-ID - 48475136
- V. Žumer, Arhiviranje zapisov. Priročnik za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, Ljubljana 2001, 479 str. COBISS.SI-ID - 113448704