Didaktične strategije

Didaktične strategije

Stopnja: 2

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, prof. dr. Kalin Janica

Vsebina

1. Opredelitev didaktičnih strategij

2. Vloga učitelja in učenca v sodobni šoli: dejavniki sprememb v sodobni šoli

3. Problemski pouk:
- Definicija, utemeljenost problemskega pouka, razvoj problemske učne inovacije, značilnosti;
- Učna vsebina in učne metode v funkciji problemsko zasnovanega pouka
- Prednosti in omejitve problemskega pouka
- Temeljne problemske kategorije (problemska situacija, problem, didaktična problemska naloga)
- Vrste in oblike problemov
- Makroartikulacija reševanja problemov
- Razvijanje problemskih učnih zmožnosti pri učencih

4. Projektno učno delo:
- Definiranje, značilnosti, vključevanje v pouk
- Nastanek in razvoj projektnega učnega dela pri nas in v svetu
- Pedagoško-psihološke in didaktične osnove projektnega učnega dela
- Zgradba in potek projektnega učnega dela
- Uvajanje projektnega učnega dela v življenje in delo šole

5. Učenje v skupini in sodelovalno učenje
- Značilnosti, temeljni pogoji, prednosti in omejitve učenja v skupini
- Načela sodelovalnega učenja
- Struktura nalog pri sodelovalnem učenju
- Vloga in naloge učitelja; ocenjevanje pri sodelovalnem učenju

6. Raziskovalno delo učencev

7. Didaktične inovacije (učitelj kot razmišljajoči praktik in akcijski raziskovalec)