Didaktika geografije I

Didaktika geografije I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, Zaposleni/pogodbeni bodoči

• Pomen, naloge in vsebina didaktike geografije kot znanstvene discipline. Zgodovina razvoja didaktike geografije kot znanstvene discipline, njen položaj doma in na tujem.
• Institucije, ki skrbijo za razvoj šolske geografije. Poslanstvo, naloge in značilnosti pouka geografije. Zgodovinski razvoj pouka geografije v Sloveniji in po svetu. Evropska dimenzija pouka geografije.
• Geografski kurikuli, učni načrti, katalogi znanj, izbor in razporeditev učne snovi v izobraževalnem procesu. Pouk geografije v osnovni šoli in vseh stopnjah srednjih šol. Razporeditev učnih vsebin v celotni vertikali geografskega izobraževanja.
• Psihološke osnove pouka geografije.
• Splošna in specifična didaktična načela pri pouku geografije.
• Učne oblike in metode pri pouku geografije.
• Načrtovanje pouka geografije. Učiteljeva priprava na pouk geografije. Artikulacija učne ure. Vodenje razreda in razredna interakcija.
• Geografski učbeniki, e- in i- učbeniki, samostojni delovni zvezki, delovni zvezki, zemljevidi in atlasi. Uporaba učnega načrta in kataloga znanj, operacionalizacija učnih ciljev, uporaba in izbor literature. Učila in učni pripomočki pri pouku geografije.
• Informacijsko-komunikacijska tehnologija, uporaba interaktivnih učil pri pouku geografije.
• Vrednotenje dela in dosežkov učencev/-k, utrjevanje in ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja. Delo z učenci in učenkami s posebnimi potrebami.
• Geografska učilnica, geografski kabinet, geografski poligon. Geografsko terensko delo in ekskurzije.
• Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev geografije. Izven šolska strokovna aktivnost učiteljev geografije. Publikacije, organizacije, ustanove ter društva, povezana z didaktiko in poukom geografije doma in po svetu.
• Mikropouk. Šolska zakonodaja.

• Brinovec, S., 2004. Kako poučevati geografijo: didaktika pouka. Ljubljana, ZRSŠ, 297 str. COBISS.SI-ID – 215476992
• Harris, M., 2018. Becoming an Outstanding Geography Teacher. Routledge, 230 str. COBISS.SI-ID – 67211618
• Jank, W., Meyer, H., 2006. Didaktični modeli. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 286 str. COBISS.SI-ID – 228117760
• Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. (Ur: Kunaver, J.). 2005, Ljubljana, DZS, 179 str. COBISS.SI-ID – 217466624

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.