Didaktika ruščine 1

Didaktika ruščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Urbas Janja

Vsebina

- Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov in ruščine pri nas, teorije jezikovnega usvajanja in poučevanja.
- Komunikacijski pristop in pristopi, ki upoštevajo dognanja nevrolingvistike in celostnega poučevanja in učenja tujega jezika.
- Didaktična načela jezikovnega pouka.
- Učni proces in njegove faze, metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sredstva, mediji pri pouku.
- Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka:
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje), obravnavanje kulture in civilizacije, še posebej književnosti, tipologija vaj.
- Učno gradivo: analiza učbeniških kompletov za pouk ruščine, izbira ustreznega učbenika.
- Načrtovanje učnega dela. Učni načrt za ruski jezik za gimnazijo.
- Učni proces. Metodika vodenja učne ure.
- Obravnavanje vseh sestavin pouka ruskega jezika: glasovi, besedišče, slovnica.
Osnovne spretnosti: poslušanje, branje, govor in pisanje.