Didaktika ruščine 3

Didaktika ruščine 3

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja

Vsebina

(Okvirna vsebina je določena že v UN za pedagoško prakso na FF, natančen opis poteka in zadolžitev na praksi pa v gradivu za PP na oddelku).
- Priprava na hospitacije in pedagoško prakso: opazovanje pouka, analiza učne ure, dajanje povratne informacije.
- Učna priprava (Izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk ruščine).
- Šolska dokumentacija: učni načrt, letna priprava, tematska priprava.
- Preverjanje in ocenjevanje: vrste testov, kriteriji točkovanja.
- Izdelava zapisnikov s hospitacij.
- Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.

Spoznavanje drugih šolskih in zunajšolskih aktivnosti (sodelovanje v študijskih skupinah, na ocenjevalnih konferencah, pri športnih dnevih in ostalih prireditvah na šoli).