Ekološka geografija

Ekološka geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• Vloga in pomen ekološke geografije v sistemu znanosti,
• okolje kot sistem/ekosistem,
• ekosistemske storitve,
• značilnosti in okoljski vplivi energetskih pretvorb in pretokov,
• značilnosti in človekovi posegi v biogeokemijske krogotoke,
• pomen biotske raznovrstnosti,
• vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja,
• značilnosti naravnih in antropogeno spremenjenih ekosistemov,
• okoljski vplivi kmetijstva, pretvornikov energije, poselitve, prometa, turizma,
• značilnosti onesnaževanja in onesnaženosti posameznih pokrajinotvornih sestavin,
• odzivi na negativne vplive človekovih posegov,
• vloga zavarovanih in varovanih območij,
• izstopajoči okoljski problemi v Sloveniji ter vzroki za najbolj degradirana območja.