Ekonomska geografija

Ekonomska geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Kušar Simon, red. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

Cilji ekonomske geografije; teoretski in metodološki razvoj in glavne razvojne smeri; teorije o gospodarskih razvojnih ciklih in njihovih regionalno-geografskih razsežnostih; trajnostna proizvodnja, raba in reprodukcija naravnih, materialnih in družbenih pogojev za človeški obstoj; gospodarjenje: gospodarski sistemi, družbeno bogastvo, družbeni bruto proizvod, ekonomski dejavniki, proizvodnja, potrošnja in trgovina, kazalci stopnje ekonomske in družbene razvitosti; gospodarski prostorski sistemi.

Agrarna geografija: obliko¬vanje in poglavitni tipi agrarne pokrajine; agrarni sistemi; kmetijstvo in razvoj podeželja; vloga države v kmetijstvu; skupna kmetijska politika EU; dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu; globalizacija in kmetijstvo; kmetijstvo v manj razvitih državah; trajnostni razvoj in kmetijstva.

Industrijska geografija: lokacijske teorije, tipi industrijskih območij, vloga formalnih institucionalnih dejavnikov pri razvoju industrije, prostorska merila industrializacije, sodobni razvoj industrije (financializacija, kulturna/kreativna industrija), sodobni izzivi v rudarstvu.