Fonetika in fonologija

Fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Vsebina

Obravnavajo se naslednje vsebine s področja fonetike in fonologije:
- predmet preučevanja fonetike in fonologije, povezanost z drugimi vedami;
- akustična in zaznavna fonetika (nastanek in širjenje zvoka, govorna akustika, zaznavanje glasov);
- artikulacijska fonetika (govorila, mesto in način artikulacije soglasnikov in samoglasnikov);
- fonetični zapis glasov (IPA - mednarodna fonetična abeceda);
- podroben opis glasov slovenskega jezika (fonemi in alofonske uresničitve, naglas, premene);
- fonem, alofon, globinska podstava (definicija in metode določanja);
- formalizacija fonetičnih in fonoloških oznak;
- pregled premen, procesov in fonoloških pravil;
- fonološka analiza različnih jezikov (ugotavljanje premen in formalno zapisovanje fonoloških pravil, ki jih povezujejo);
- metrična fonologija in teorija optimalnosti (osnovne značilnosti)
- prozodične značilnosti (trajanje, jakost, ton)