Francoščina v rabi 3

Francoščina v rabi 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:135

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. Lamy-Joswiak Anne-Cecile

Vsebina

1. semester
(Jezikovne vaje)
Priprava in predstavitev govornih vaj v povezavi z obravnavanimi področji. Tehnike javnega nastopanja.
Druge oblike ustnega izražanja, npr. igre vlog, diskusije, ipd.
Poslušanje, zapisovanje in povzemanje avtentičnih posnetih besedil s temami, ki se običajno pojavljajo v zasebnem, družbenem, poklicnem življenju ali se nanašajo na izobraževanje.

(Uporabne oblike pisnega izražanja)
Različne uporabne oblike pisnega izražanja (uradna pisma, obvestila, življenjepisi, prošnje, vabila, zahvale, navodila, oglasi). Podobnosti in razlike v francoščini in slovenščini.

2. semester
(Jezikovne vaje)
Delo z avtentičnimi besedili različnih tipov in zvrsti. Interakcija različnih besedilnih tipov znotraj določenega besedila, tvorba tipološko heterogenih besedil.
Tematsko besedišče. Socialne zvrsti francoskega jezika.
Poglabljanje usvojenih slovničnih struktur.
Pisno izražanje: tvorba besedil v povezavi z obravnavanimi področji.

(Uporabne oblike pisnega izražanja)
Različne tehnike povzemanja (povzetek, poročilo /t. i. »compte rendu«/. Različne tehnike krajšanja, zgoščevanja in reformulacije.