Francoščina za prevajalce I

Francoščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Čobec Katarina, izr. prof. dr. Mezeg Adriana, lekt. mag. Bobnar Miranda, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet je sestavljen iz treh podpredmetov:
a) Francoska slovnica 1
b) Francoska fonetika za prevajalce in tolmace
c) Francoski jezik in prevajanje 1

1. Francoska slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Nadalje študentje podrobno spoznajo sestavo glagolske besedne zveze in celotno glagolsko morfologijo v francošcini, pri tem pa še posebej izpostavimo razlike med obema jezikoma. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s prakticnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur ter razvijajo sposobnost pravilne rabe slovnicnih struktur pri prevajanju in tvorjenju besedil v francoskem jeziku kot tudi pri prevajanju v slovenšcino. Ob vseh obravnavanih strukturah študente opozarjamo na slovnicne prvine v maternem jeziku in še posebej izpostavljamo razlike med obema jezikoma.

2. Francoska fonetika za prevajalce in tolmace: Študentje se seznanijo z osnovami francoske fonetike/fonologije, s francoskim samoglasniškim in soglasniškim sistemom ter z ritmicnimi in prozodicnimi znacilnostmi francoskega jezika. Preucujejo pisavo v odnosu do izgovarjave. Predavanja dopolnjujejo foneticne vaje. Poseben poudarek je na foneticnih in retoricnih prvinah, ki so pomembne pri tolmacenju slovenskih besedil v francošcino.

3. Francoski jezik in prevajanje 1:
- Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini.
- Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja.
- Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja.
- Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju francoskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami. Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v francošcini in slovenšcini, ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.

Brunel, Pierre. Histoire de la littérature française, XIXe et XXe siecle. PaRis : Bordas, 1996. COBISS.SI-ID - 16591202
Aguettaz, François. La littérature française de A a Z. Hatier, 2008. COBISS.SI-ID - 15385401
Bercot, Martine. Dictionnaire des lettres françaises : Le XXe siecle. Librairie générale française, 1998. COBISS.SI-ID - 14059618
D’ormesson, Jean. Une autre histoire de la littérature française. Libio : Paris, 2005. COBISS.SI-ID – 13633845
Gacoin-Marks, Florence. Do Pariza in nazaj : Vladimir Levstik in francoska književnost, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. COBISS.SI-ID - 291943424
Gacoin-Marks, Florence. Šest slovenskih prevodov Baudelairove Harmonie du soir. Odprta okna: komparativistika in prevajalstvo: Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 239-262. COBISS.SI-ID - 41111650

Študentje in študentke morajo prebrati najmanj sedem besedil, navedenih v predpisanem seznamu čtiva, ki ga slušateljicam in slušateljem posreduje izvajalec oz. izvajalka predmeta.