Geografske metode znanstvenega proučevanja

Geografske metode znanstvenega proučevanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Marko, red. prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

Geografska opredelitev namena, ciljev in delovnih hipotez znanstveno-raziskovalnega dela. Izbrani postopki geografske znanstvene metodologije-analiza, sinteza, indukcija in dedukcija. Načini in delovne faze oblikovanja znanstvenih spoznanj v geografiji- zbiranje gradiva, opazovanje, opis, razlaga. Izbrane metode in tehnike fizičnogeografskega, družbenogeografskega in regionalnogeografskega proučevanja. Modeli, modeliranje in modelni geografski pristopi proučevanja pokrajine, regije, geografskega okolja.