Italijanščina za prevajalce IV

Italijanščina za prevajalce IV

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Vsebina

Italijanska slovnica 4:
Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Italijanska slovnica 1, 2 in 3 še niso bile obravnavane (prislovi, predlogi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na stavčnočlensko analizo.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v italijanščini in slovenščini in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.