Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije

Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Temeljne razvojne značilnosti (naravne značilnosti in njihov pomen za družbenogospodarski razvoj, razvojne stopnje oblikovanja sedanje gospodarske in demografske strukture, politične in državotvorne posebnosti, razvoj prometne infrastrukture, razvoj turizma). Prebivalstvo (migracije, osnovna demografska obeležja, strukturne posebnosti (rasne, verske, socialne idr.) in njihov vpliv na pokrajinske ter družbene značilnosti. Naravna primernost za kmetijstvo. Nove oblike kmetijskega gospodarjenja in njihov vpliv na spreminjanje tradicionalne kmetijske pokrajine. Ekološki problemi. Industrializacija. Naravni viri kot podlaga industrijskega razvoja. Oblikovanje osnovnih industrijskih območij. Novejše strukturne spremembe v razvoju industrije in prostorska razporeditev industrijskih območij. Učinki na okolje. Urbanizacija. Specifični primeri in problemi geografskega razvoja.