Geografija podeželja

Geografija podeželja

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

- opredelitev podeželja,
- geografsko preučevanje podeželja in podeželje kot predmet interdisciplinarnega preučevanja,
- ključne razvojne prelomnice v razvoju slovenskega podeželja,
- podeželje kot večfunkcijski prostor,
- demografski procesi na podeželju (mladi na podeželju, starejše prebivalstvo),
- delovna mesta na podeželju,
- pomen kmetijstva za vzdrževanje in varovanje kulturne pokrajine,
- turizem na podeželju, podeželje kot prostor potrošnje,
- okoljski vidiki razvoja večfunkcijskega podeželja,
- socialni kapital na podeželju,
- politike razvoja podeželja,
- sodobni procesi in problemi na podeželju v času glokalizacije (suburbanizacija, zaraščanje pokrajine, lokalna oskrba s hrano, de- in repopulacija podeželja, konflikti na podeželju itd.).

• Kladnik, D., 1999. Leksikon geografije podeželja. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 318 str.
• Klemenčič, M.M., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., 2008. Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, GeograFF 3, 149 str.
• Woods, M., 2005. Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. London, Sage Publications, 330 str.
• Cloke, P., Marsden, T., Mooney, P. (ur.), 2008. Handbook of Rural Studies. Sage Publications, 511 str.
• Shucksmith, M., Brown, D.L. (ur.), 2019. Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge, Abingdon, Oxon; New York, 697 strani.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.