Geografija Severne Amerike

Geografija Severne Amerike

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

Temeljne razvojne značilnosti (naravne značilnosti in njihov pomen za družbenogospodarski razvoj, razvojne etape oblikovanja sedanje gospodarske in demografske strukture, politične in državotvorne posebnosti, razvoj prometne infrastrukture). Prebivalstvo (migracije, osnovna demografska obeležja, strukturne posebnosti (rasne, verske, socialne idr.) in njihov vpliv na pokrajinske značilnosti). Naravna primernost za kmetijstvo. Oblikovanje in sodobna transformacija kmetijskih con. Nove oblike kmetijskega gospodarjenja in njihov vpliv na spre¬minjanje tradicionalne kmetijske pokrajine. Ekološki problemi. Industrializacija. Naravni viri kot podlaga industrijskega razvoja. Razvojne etape in oblikovanje osnovnih industrijskih obmocij. Novejše strukturne spremembe v razvoju industrije in prostorsko razporeditvijo industrijskih območij. Učinki na okolje. Urbanizacija. Specifični primeri in problemi geografskega razvoja.