Hetitščina I/2

Hetitščina I/2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka, prof. dr. Zorman Marinka

Vsebina

Hetitščina sinhrono. Pri vajah bere transliterirana besedila in poglablja znanje hetitske opisne slovnice (klinopisni zlogovni zapisi, fonemski sestav, stavčna fonetika = sandhi, samostalniški, pridevniški in zaimkovni deklinativni vzorci, glagolski sistem, druge besedne vrste, temeljne skladenjske strukture) in poznavanje historičnega razvoja hetitskega jezika. Po prehodu na branje transkribiranih besedil poglablja znanje o problematiki, ki jo predstavljajo zlogovni zapisi, in o sinhronem hetitskem sestavu nasploh.

Hetitščina diahrono. Razvoj praide. fonemskega sestava prek praanatolskega stanja v hetitščino s posebnim ozirom na soodvisnost vokalne/konzonantne kvalitete in akcenta. Praanatolski *o. Vprašanje kentum-satem refleksov v anatolskih jezikih. Vprašanje *H2 in *H3 v anatolskih jezikih. Praide. labiovelari v anatolskih jezikih.