Italijanščina 2

Italijanščina 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, doc. dr. Mertelj Darja, lekt. Hussu Tereza

Vsebina

Razvijanje tujejezikovnega znanja italijanščine kot tujega jezika na ravni A2, glede na SEJO (2001, 2011):

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.

Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).

Postopen razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).

Spoznavanje kulturnih in civilizacijskih vidikov Italije.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih/slovničnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, futurov, predpreteklika (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino kot J1).
- glagolski naklon: indicativo, imperativo, condizionale (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino),
- nekatere glagolske perifraze (II),
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev (II),
- skladnja (II): razumevanje približno polovice podrednih stavkov oz. skladenjskih struktur, aktivna raba nekaterih najpogostejših iz nekaterih skupin odvisnih stavkov.