Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije

Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kobe Zdravko

Predmet je namenjen poglobljeni obravnavi posameznih poglavij iz nemške klasične filozofije, njenega neposrednega historičnega okolja in odmevov, ki avtorje med Kantom in Heglom navezujejo na aktualno filozofsko diskusijo. Ker se določitev vsebine predmeta spreminja, njegovo naravo v večji meri opredeljuje cilj, da bi se slušatelji skozi podrobno obravnavo neke teme po eni strani seznanili z aktualnim stanjem filozofskih raziskav, z načinom opredeljevanja filozofskih problemov in njihovega reševanja, in da bi se po drugi strani z lastnimi pripravami usposabljali za dejavno poseganje v filozofsko debato. Med predmetnimi vsebinami, ki se podrobneje določajo z napovedmi predavanj za tekoče leto, izstopajo problematika subjektivnosti, negativnosti, pripoznanja, intersubjektivnosti, transcendentalne metode, utemeljitve vednosti, dialektične metode in uma, teorija svobode, moralnosti in nravnosti, zgodovine, družbe in države ipd. Posebno mesto zavzemajo Heglova soočenja s Kantom, Jacobijem, Fichtejem in Schellingom po eni ter neposredni učinki na sodobno filozofijo.
Podrobnejša vsebina predmeta se določi za vsako študijsko leto posebej.

I. Kant, Kritika čistega uma, DTP, Ljubljana 2001f (izbr. poglavja).
G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, DTP, Ljubljana 1998 (izbr. poglavja).
G. W. F. Hegel, Oris filozofije pravic, Krtina, Ljubljana 2013 (izbr. poglavja).
Rolf-Peter Horstmann, Meje uma, Krtina, Ljubljana 2009 (izbr. poglavja).