Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kosi Jernej, prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na globalnih demografskih, gospodarskih, družbenih in kulturnih procesih, kot so demografska revolucija, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje) in migracije (oblike in smeri), agrarna revolucija, protoindustrija, industrijska revolucija, nastanek narodnih trgov in kolonialistična politika, spremembe v strukturi razredov in stanov, razvoj meščanstva (s posebnim poudarkom na razvoju novih poklicev in meščanske poklicne kulture 19. stoletja ter meščanske sociabilnosti), nacionalna gibanja in nacionalizacija množic, liberalizem in nastanek množičnih političnih strank, žensko politično gibanje, sekularizacija, pojav antisemitizma in rasizma.

Vsebina je vzeta iz najširšega okvira predmeta (smeri) - ob upoštevanju vseh pomembnih političnih, socialnih, gospodarskih, kulturnih in idejnih procesov - in se tematsko zaokroži in izdela. Načeloma se vsak semester obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi pomembnosti v okviru obdobja, bodisi zaradi svoje aktualnosti. Iz široke palete možnih tem: formiranje modernih nedominantnih narodov; primerjava angleškega, francoskega in ruskega imperializma; odgovori katoliške cerkve na socialno vprašanje v 19. stoletju; vpliv razvoja tehnike na način življenja; zgodovinski spomin na prvo svetovno vojno itd.