Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope

Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan

Nabor izbranih poglavij je variabilen in se spreminja glede na aktualnost in trende v stroki ter glede na interes študentov. Prednostno bodo obravnavana vprašanja, ki imajo v političnem, družbenem in gospodarskem razvoju JV Evrope v primerjavi z zahodno Evropo specifično dinamiko (etnogeneza, etnična in verska heterogenost prostora, specifike razvoja fevdalizma, politična nestabilnost prostora...).

Literatura je prilagojena vsebini izbranih poglavij. Poleg splošne literature študentje uporabljajo najnovejšo strokovno literaturo (tudi periodiko), ki obravnava problematiko izbranih tem.

Bibliografije:
(starejša literatura)
- nacionalne bibliografije (novejša literatura)

Pregled virov:
- Repertorium fontium medii aevi. Roma 1962 COBISS.SI-ID - 6137645

Strokovni časopisi:
- Südost Forschungen, München COBISS.SI-ID - 26479616
- Osthefte, Wien COBISS.SI-ID - 1769732

Nacionalni strokovni časopisi