Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko

Logično temelječ na ključnih umetnostnih dosežkih grške, helenistične in rimske civilizacije so predavanja v okviru tega predmeta namenjena tudi mnogovrstnim pojavnim oblikam, v katerih je antično izročilo odločilno zaznamovalo evropsko arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo poznejših obdobij. Določnejša vsebina vsakokratnega kurza, ki je predhodno objavljena pred začetkom ustreznega semestra, se spreminja, saj se v časovnem okviru posamičnega študijskega leta predavanja po presoji predavatelja osredotočijo le na enega izmed več možnih, smiselno zaokroženih, tematskih sklopov; posamezni semester je lahko na primer posvečen: (A) skupini tipološko, slogovno ali ikonografsko med seboj povezanih likovnih umetnin ali stavbarskih spomenikov; (B) posebno pomembni umetnostni osebnosti ali delavnici, ki je postavljena v politični, družbeni in kulturni kontekst svojega časa; (C) eni izmed značilnih antičnih ali antikizirajočih umetnostnih zvrsti; (D) grškemu ali latinskemu (tako antičnemu kot post-antičnemu) literarnemu ali neliterarnemu besedilu (oz. sklopu pisnih pričevanj), ki je trajno zaznamovalo zgodovino zahodnoevropske recepcije in percepcije antične dediščine v preteklosti in sedanjosti; (E) enemu ali več posebno zaslužnim umetnostnim mecenom, učenim starinoslovcem ali zbirateljem antičnih starožitnosti.

Izhodiščni priročniki / Reference Books for Basic Orientation
- The Grove Encyclopedia of Classical Art and Architecture, ed. G. Campbell, I – II. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Künstlerlexikon der Antike, ed. R. Vollkommer & D. Vollkommer-Glökler, I – II. München: Saur, 2001 – 2004.
- An Encyclopedia of the History of Classical Archaeology, ed. Nancy Thomson de Grummond, I – II. London – Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1996.
- The Classical Tradition, edd. Anthony Grafton, Glenn W. Most & Salvatore Settis. Cambridge, Mass. – London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.

Pisni Viri /Sources and Documents:
- Johannes OVERBECK, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Kunst bei den Griechen, Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchandlung, 1959.
- J. J. POLLITT, The Art of Greece, 1400 – 31 B.C.: Sources and Documents, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- J. J. POLLITT, The Art of Rome, c. 753 B.C. – 337 A.D.: Sources and Documents, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Tematski sklopi: izbor / Special Topics: A Selection
- LADENDORF, Heinz. Antikenstudium und Antikenkopie: Vorarbeiten zu einer Darstellung ihrer Bedeutung in der mittelalterlichen und neueren Zeit, Berlin: Akademie-Verlag, 1958 (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse, XLVI/2).
- POLLITT, J. J. The Ancient View of Greek Art: Criticism, History and Terminology. New Haven – London: Yale University Press, 1974.
- Memoria dell'antico nell'arte italiana, ed. Salvatore Settis, I – III. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1984 – 1986 (Biblioteca di storia dell'arte, Nuova serie, 1 – 3).
- Francis HASKELL – Nicholas PENNY, Taste and the Antique: the Lure of Classical Sculpture : 1500 – 1900, New Haven – London: Yale University Press, 1990.
- Antiquity and its Interpreters, ed. Ailina Payne, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Jean SEZNEC, La survivance des dieux antiques: essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance, Paris: Flammarion, 1980 (cf. IDEM, The Survival of the Pagan Gods: the Mythological Tradition and its Place in Renaissance Humanism and Art, tr. Barbara F. Sessions, Princeton: - Princeton University Press, 1995).