Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša

Predavanja so povezana z raziskovalnim delom nosilke in segajo predvsem na področje srednjeveške umetnosti v Srednji in Zahodni Evropi. Predavanja so zajeta bodisi v krajše problemske sklope ali v obsežnejšo tematiko, teme pa se vsako leto spreminjajo ter segajo od interpretacije virov do slogovne in ikonografsko-ikonološke obravnave spomenikov. Snov se lahko posebej ukvarja z vprašanji metodike in sistematike (za npr. raziskovanje srednjeveškega knjižnega slikarstva) in postavlja probleme v kontekst širših dognanj. – Vsebina izbranih poglavij se vsako leto spremeni, vselej pa je predstavljen razvoj problema v novih in raznoterih povezavah s sočasno družbo in kulturo.

Moshe Barasch: The Language of Art: Studies in Interpretation, London – New York 1997
Jacques Le Goff: The medieval imagination, Chicago 1992
David Freedberg: The Power of Images: Studies in the History of Response, Chicago 1991
Umberto Eco: Umjetnost i ljepota u srednjevekovnoj estetici, Zagreb 2007
Michael Baxandall: Patterns of Intention: on the Historical Explanation of Pictures, London – Yale 1985
Temeljna literatura je sicer predstavljena na začetku predavanj in je dostopna v oddelčni knjižnici, posebna pa je citirana sproti na predavanjih.
Basic literature is presented at the beginning of scholastic year and is available in the library of the department, particular publications are quoted in the course of lectures.