Izbrane teme iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Izbrane teme iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, prof. dr. Simoniti Vasko

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.

Literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme.
Poleg splošne literature tudi strokovna literatura, ki obravnava problematiko izbranih tem.

- I. Grdina, Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva, Ljubljana 1996, 243 str.
- M. Štuhec, Rdeča postelja, ščurki in solze vdove Prešeren, Ljubljana 1995, 201 str.
- B. Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1974, 482 str.