Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrane teme iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, prof. dr. Simoniti Vasko

Izbrane teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.

Literatura je odvisna od izbranih tem.
Poleg splošne literature tudi strokovna literatura, ki obravnava problematiko izbranih tem.

- B. Grafenauer, Migracije v jugoslovanskih deželah od 15. do 18. stoletja in njihov pomen za nadaljni narodnostni obstoj, Zgodovinski časopis, 45/2, 1991, str. 203-208
- M. Todorova, Imaginarij Balkana, Ljubljana 2001, str. 51-73
- I. Voje, Nemirni Balkan, Ljubljana 1994, str. 157-275