Leksikografija

Leksikografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Žele Andreja

Pojmovnik leksikografije z upoštevanjem pojmovnika korpusa. Tipologija razlag in (slovarski) metajezik. Pragmatična pomenska prvina in njena razvidnost v razlagi. Onomaziološka in semaziološka leksikografija. Leksikografija terminoloških podsistemov kot vzorec za strukturalno (semsko) pomensko razčlenitev. Makro- in mikrostruktura slovarja – vzajemno delovanje slovarja kot celote, npr. paradigmatski vidik, glede na delovanje njegovih posameznih prvin, npr. sintagmatski in paradigmatski vidik. – Zasnovna leksikografska tipologija glede na različne parametre. Postopki obdelave korpusnega gradiva za slovarsko uporabo.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1. knjiga A-H. Uvod, IX-XXV. Ljubljana: DZS, 1970.
VIDOVIČ-MUHA, Ada. Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. V: POGORELEC, Breda (ur.), SAJOVIC, Tomaž (ur.), POČAJ-RUS, Darinka (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1988, str. 83–91.
VIDOVIČ-MUHA, Ada. Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja. Slav. rev., 1995, let. 43, št. 4, str. 459–468.
ŽELE, Andreja. Opredelitve leksike glede na besedilnotipsko raznovrstnost = Definition of lexica according to text-type diversity. Glas. ZRS Koper, 2004, letn. 9, št. 3, str. 28–29. [COBISS.SI-ID 22271277]
ŽELE, Andreja. Novejša leksika z vidika aktualizacije pomenov in tvorbenih usmeritev. V: Simpozij Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika, Maribor, Rektorat Univerze, 10.--11. junij 2004. Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika : zbornik povzetkov, Maribor, 10.--11. 6. 2004. Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2004, [1] f. [COBISS.SI-ID 22371629]
VIDOVIČ-MUHA Muha, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje : govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000. 328 str., graf. prikazi. ISBN 86-7207-125-5.