Leksikologija s frazeologijo

Leksikologija s frazeologijo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

- družbena in geografska razslojenost oz. strukturiranost fr. besedišča
- različna paradigmatska medbesedna razmerja: sinonimija, antinomija, hiponimija, hipernimija, pomenska polja, polisemija, homonimija, meronimija, holonimija
- stalne besedne zveze, njihova značilnosti in obliki (kolokacije, frazemi, pragmatični frazemi, pregovori, reki, klišeji/stereotipi)
- anizomorfizem kot posledica členitve zunajjezikovne realnosti; različne stopnje ustreznosti; problem leksikalnih vrzeli
- različne vrste slovarjev in njihova uporaba

- A. Lehmann et al. (1999): Introduction a la lexicologie: sémantique et morphologie, Dunod.
- F. Gaudin, L. Guespin (2000): Initiation a la lexicologie française. Bruxelles: Duculot.
- H. Mitterand: Les mots français. Paris:P.U.F (Que sais-je? - 270).