Metode izobraževanja odraslih

Metode izobraževanja odraslih

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:15

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Radovan Marko

Vsebina

• Temeljni pojmi, planiranje, programiranje, oblika, metoda, tehnika v izobraževanju odraslih.
• Različne klasifikacije oblik in metod izobraževanja odraslih.
• Pomen učne klime za uspešno učenje odraslih
• Uporaba IKT v izobraževanju odraslih.
• Načrtovanje izobraževanja na daljavo.
• Vloga tutorja v izobraževanju na daljavo
• Projektna metoda izobraževanja.
• Metoda igranja vlog in različice igranja vlog.
• Diskusija in variante diskusije.
• Metoda primera, značilnosti in stopnje priprave primera.
• Problemsko zasnovano izobraževanje.
• Simulacije v izobraževanju odraslih in igra vlog.
• Delavnica, konferenca, seminar in druge množične oblike izobraževanja odraslih