Pokrajinska ekologija

Pokrajinska ekologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

- Teoretsko metodološka izhodišča pokrajinske ekologije in njena vloga pri udejanjanju paradigme sonaravnosti.
- Pomembnost vzdrževanja dinamičnega ravnovesja v ekosistemih in nosilnosti okolja.
- Splošne značilnosti ekosistemov glede na njihov snovno-energetski pretok in stopnjo ter vzroke za njihovo preoblikovanost.
- Sestavine ekosistemov, različne oblike njihove medsebojne povezanosti. Ekosistemi kot energetski sistemi in pomen biogeokemičnih krogotokov za njihovo delovanje in proizvodnjo biomase.
- Biotska raznovrstnost in prilagajanje življenjskim pogojem.
- Vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja in biotske pestrosti.
- Aplikacija ekosistemskih mehanizmov ravnovesja pri načrtovanju sonaravnega razvoja.
- Osnove in kriteriji pokrajinskoekoloških členitev. Kazalci in kriteriji za ocenjevanje ranljivosti okolja. Ranljivost posameznih pokrajinotvornih sestavin in pokrajinskoekoloških enot Slovenije.
- Sonaravno gospodarjenje z občutljivimi ekosistemi. Geografske značilnosti občutljivih ekosistemov v Sloveniji in omejitve pri nadaljnjih antropogenih posegih.