Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje političnih in strokovnih besedil II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Sklop »prevajanje političnih besedil«: študenti in študentke se seznanijo s problematiko prevajanja političnih besedil, še posebej v okviru preverjanje prevodnih kompetenc za delo v Evropski uniji: seznanijo se s kriteriji ocenjevanja, ki so v uporabi v EU, in s postopki in z besedili, uporabljenimi v postopku izbire. Seznanijo se tudi z delom prevajalca v evropskih inštitucijah. Spodbuja se kritičen razmislek o kakovosti virov. Poseben poudarek je dan reviziji prevodov, študentje se seznanijo z uporabo in posteditiranjem rezultatov različnih strojnih prevajalnikov, jih primerjajo s prevodi, ki so nastali brez pomoči strojnih prevajalnikov, in jih ovrednotijo s stališča časovne učinkovitosti in ustreznosti prevoda.

Schäffner, Christina and Susan Bassnett (eds). 2010. Political Discourse, Media and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/60006
Wright, Sue Ellen. 2011. »Scientific, Technical, and Medical Translation«. In: Malmkjar, Kirsten and Kevin Windle (eds). The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki za slovenski in angleški jezik. Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer slovar nepravih prijateljev, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.
Students are expected to have access to various Slovene and English mono and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Optional: different specialised dictionaries, e.g. a dictionaries of false friends, thesauri, dictionaries of synonyms, pictorial dictionaries, different encyclopaedias, terminological dictionaries, English-German, English-French, English-Italian, English-Spanish bilingual dictionaries.