Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Primerjalna skladnja slovanskih jezikov

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Vsebina

Osnovne razvojne značilnosti oblikoskladnje, besednozvezne in stavčne skladnje slovanskih jezikov. Zgodovinsko-primerjalna umestitev slovenskih skladenjskih pojavov v okviru slovanskega skladenjskega razvoja. Osnovni pojmi in problemi zgodovinske skladnje. Ponazoritev skladenjskih sprememb (leksikalizacija, gramatikalizacija itn.) na slovanskem gradivu.