Španska skladnja

Španska skladnja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Markič Jasmina, red. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Osnovna skladenjska razmerja v španskem jeziku. Struktura besedil in odnosi med besedilnimi parametri. Bistvo in zakonitosti zgradbe španske povedi/stavka tako z vidika jezikovnega sistema (glasoslovni, morfološki, semantični, leksikalni /besedotvorni) kakor tudi ob pragmatično-komunikativnih, stilističnih in besediloslovnih implikacijah.
Tematski sklopi: Tipologija stavkov: enostavčne, večstavčne povedi. Stavčni členi v enostavčnih povedih. Zveze stavkov: soredje, priredje, podredje. Vrste priredij in podredij.