Temelji slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Temelji slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, prof. dr. Simoniti Vasko

Poudarjeni so naslednji tematski sklopi: oblikovanje deželnih stanov in monarhično-stanovski dualizem, vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti, politična razdelitev slovenskega etničnega ozemlja, demografska gibanja od srede 15. do srede 18. stoletja, gospodarski razvoj v 15. in 16. stoletju, turški vpadi v 15. stoletju, kolonizacija Uskokov, razvoj vojaške organizacije in povezovanje notranjeavstrijskih dežel, mesta in meščanstvo, položaj podložnika in kmečki upori; cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije, protestantizem do prve slovenske knjige in prevoda Biblije, deželno knežja protireformacija in katoliška obnova, konfesionalni absolutizem; turški vpadi v Prekmurje v 17. stoletju, avstrijsko-beneška vojna, gospodarska kriza 17. stoletja, razslojevanje kmečkega prebivalstva, značilnosti zemljiškega gospostva v 17. in 18. stoletju, kmečki upori v 17. in začetku 18. stoletja, spremembe v strukturi plemstva, porast praznoverja in čarovništvo, kulturni razcvet v drugi polovici 17. stoletja, višek baroka, vloga Trsta, uveljavitev pravnega absolutizma, gospodarski razvoj v prvi polovici 18. stoletja, terezijanske reforme in njihov pomen.

- V. Simoniti, Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku, Ljubljana 1999 (skripta)
- B. Grafenauer, Kmečki upori na Slovenskem, Ljubljana 1974, 482 str.
- Zgodovina Cerkve na Slovenskem, ur. M. Benedik, Celje 1991, 503 str.
- M. Žvanut, Od viteza do gospoda, Ljubljana 1994, 223 str.
- V. Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju, Ljubljana 1991, 311 str.
- B. Reisp, Kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor, Ljubljana 1984, 431 str.
- J. Šorn, Začetki industrije na Slovenskem, Maribor 1984, str. 30-61, 137-16.
- M. Tratnik Volasko in M. Košir, Čarovnice. Predstave, procesi, pregoni v evropskih in slovenskih deželah, Ljubljana 1995