Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Temelji zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Strukturni okvir predmeta:
- geneza terminologije s prostorsko in časovno opredelitev pojma JV Evropa;

Naselitev Slovanov:
- smeri in faze naselitve,
- gospodarska in družbena razvitost Slovanov ob naselitvi,
- staroselski vplivi na Slovane;

Formiranje srednjeveške družbe (7.–11. stol.):
- etnogeneza posameznih etnij,
- JV Evropa kot prostor križanja interesov frankovskega oz. nemškega kraljestva in Bizanca,
- pokristjanjevanje JV Evrope,
- izoblikovanje posameznih političnih centrov na prostoru JV Evrope kot začetkov kasnejših srednjeveških balkanskih držav,
- politični, družbeni in gospodarski razvoj pri posameznih narodih;

JV Evropa med Ogrsko, Benetkami in Bizancem (11.–15. stol.):
- zaton bizantinskega cesarstva,
- krepitev centralne oblasti v balkanskih državah,
- politični,družbeni in gospodarski razvoj posameznih političnih tvorb v JV Evropi;

Propad srednjeveških balkanskih držav:
- centrifugalne sil v srednjeveških balkanskih državah,
- pojav Turkov kot bodoče odločilne sile v JV Evropi in njihova postopna prevlada.

- I. Voje, Nemirni Balkan, Ljubljana 1994, str. 8–180
- J. Ferluga, Bizantinska družba in država, Ljubljana 1990, 108 str.
- K. Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft, Wien 2002, 2 izd.
- Studienhandbuch östliches Europa Bd. 1: Geschichte Ostmittel und Südosteuropa, Köln 1999
- M. Todorova, Imaginarij Balkana, Ljubljana 2001, 401 str.
- E. Hösch, Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München 1988, str. 13–77
- G. Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, Ljubljana 1961, 601 str.
- S. Ćirković, Istorija srednjovekovne Bosne, Beograd 1964, str. 13-107
- Povijest Hrvata. 1. knjiga: Srednji vijek, Zagreb 2003
- Istorija srbskog naroda, Beograd 1981–1983