Umetnost starega veka II

Umetnost starega veka II

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko

Predavanja skupaj s predmetom Umetnost starega veka I tvorijo celoto. V prvem delu se slušateljice in slušatelji seznanijo z najbolj značilnimi dosežki starih civilizacij Mezopotamije in Egipta, egejskih kultur bronaste dobe in grške umetnosti od njenih začetkov do klasične dobe; v drugem delu pa študentke in študenti dobijo vpogled v bistvene – na dosežkih klasične grške umetnosti utemeljene – slogovne smeri in ikonografske posebnosti ter mnogovrstne nove umetnostne naloge, ki so bile posebno značilne za helenistične monarhije in poznejši rimski imperij.
Klasična, helenistična in rimska umetnost; V svojem prvem delu drugi sklop (ob opozorilu na vodilne arhitekte, kiparje in slikarje) izhaja iz posebno markantih dosežkov zrele in poznih stopenj klasične grške umetnosti. Nanje se logično navezuje predstavitev najizrazitejših, deloma tudi regionalno opredeljivih, umetnostnih tokov helenistične dobe (od bohotnega »helenističnega baroka« do zadržanega, a rafiniranega, »aticizma). V zadnjem segmentu drugega sklopa sledi prikaz najodmevnejših dosežkov umetnosti rimskega obdobja, ki se – po kratkem prikazu zgodnje faze, ki jih zaznamuje preplet etruščanskih, grških in samoniklih »italskih« prvin – osredotoča na kompleksni proces postopnega privzemanja in prirejanja mikavnih zgledov helenističnega vzhoda; ta se jasno odraža že v poznorepublikanski dobi, še zlasti pa sta z njim tako v javni kot zasebni sferi zaznamovani večstoletni obdobji principata in dominata. Posebna pozornost bo veljala arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu avgustejske dobe kot izhodišču za razumevanje »uradne«, oz. »državne« umetnosti, v celotnem cesarskem obdobju.

- A. STEWART: Classical Greece and the Birth of Western Art, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- J. J. POLLITT: Art in the Hellenistic Age, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- D. STRONG: Roman Art, New Haven – London: Yale University Press, 1992.
- P. STEWART: Roman Art, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- D. E. E. KLEINER: Roman Sculpture, New Haven – London: Yale University Press, 1992.