Uvod v italijansko jezikoslovje

Uvod v italijansko jezikoslovje

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

- Jezik in proučevanje jezika; temeljne značilnosti naravnih jezikov; arbitrarnost jezikovnega znaka vs motiviranost v jeziku; diahronija in sinhronija; oblika in pomen; langue in parole; jezikovne ravnine (glasovna, morfološka, sintaktična) in besedilno funkcioniranje; semantika in pragmatika; središčnost pojma »kontekst«.
- Latinščina, vulgarna latinščina, italijanščina. Italijanščina in ostali romanski jeziki; tipološke značilnosti italijanščine.
- Fonetika in fonologija: razvoj italijanskega vokalizma in glavnih narečnih variant; temeljne značilnosti razvoja italijanskega konzonantizma.
- Morfologija in sintaksa: posebnosti posameznih besednih vrst (latinske in italijanske glagolske paradigme; sinkretizem sklonov; spol in število pri samostalniku v latinščini in italijanščini; pridevnik in prislov, zaimki, števniki v latinščini in italijanščini; pojavitev člena).
- Sintetičnost in analitičnost; razvoj besednega reda.
- Italijansko besedišče: latinska dediščina in prispevek drugih jezikov; etimologija in historična semantika.
- “La questione della lingua” in normiranje italijanskega jezika.
- Standardna italijanščina in jezikovna zvrstnost.