Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, temeljne pojme in vprašanja poetike, stila ali literarne stilistike, teorije verza ali verzologije,ontologije, fenomenologije in morfologije literarnega dela, teorije literarnih nadzvrsti (lirika, epika, dramatika) in zvrsti in teorije literarnega vrednotenja ali literarne aksiologije. Obravnava razliko med sodobno in tradicionalno, »substancialistično« literarno teorijo.

Aristoteles, Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2012. 237 str. COBISS.SI-ID - 262026752
Andrew Bennet, Nicholas Royle, An Introduction to Literature, Criticism and Theory.. Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1999. 304 str. COBISS.SI-ID – 39438081 (izbrana poglavja)
Marko Juvan., Literarna veda v rekonstrukciji : uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: LUD Literatura, 2006. 350 str. COBISS.SI-ID – 226543360 (izbrana poglavja)
Volker Klotz, Zaprta in odprta forma v drami. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1996. 229 str. COBISS.SI-ID - 59689728
Janko Kos, Literarna teorija. Ljubljana : DZS, 2001 (ali ponatisi). 196 str. COBISS.SI-ID – 110720256 (izbrana poglavja)
Lado Kralj, Teorija drame. Ljubljana : DZS, 1998. 196 str. COBISS.SI-ID – 77456128
Alenka Koron, Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str. COBISS.SI-ID – 272774144 (izbrana poglavja)
Boris A. Novak. Spomin jezika, jezik spomina. V: Spomin jezika, jezik spomina: študije o pesniškem jeziku. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2022. Str. 9-38. 365 str. COBISS.SI-ID – 116141571
Chris Baldick, The concise Oxford dictionary of literary terms. Oxford, New York: Oxford University Press, 1996. 246 str. COBISS.SI-ID - 1695074
Ivor Richards. Metafora. Monroe C. Beardsley. Metaforični obrat. Max Black. Metafora. Max Black. Še o metafori. George Lakoff. Sodobna teorija metafore. V: Kaj je metafora? : zbornik. Božidar Kante (ur.). Ljubljana: Krtina, 1998. Str. 43-71, 73-90, 91-109, 111-137, 271-325. 339 str. COBISS.SI-ID - 73165824
Literary theory and criticism : an Oxford guide. Patricia Waugh (ur.) Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. 598 str. COBISS.SI-ID – 35912290 (izbrana poglavja)
Vanesa Matajc, Literatura in elektronska komunikacija: intermedialnost sodobnega romana. Ars & Humanitas. ([Letn.] 5, [št.] 1, 2011. Str. 25-39. COBISS.SI-ID - 46266722
Tomo Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. 259 str. COBISS.SI-ID – 236661760 (izbrana poglavja)
Vanesa Matajc. Etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literaturo. Otrok in knjiga. ISSN 0351-5141 (Letn. 40, št. 86, 2013). Str. 5-17. COBISS.SI-ID – 52532578