Vzgoja za demokratično državljanstvo

Vzgoja za demokratično državljanstvo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja, prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Pojem državljana in državljanstva. Pravna država in demokracija.
- Razvoj pojmov državljan in državljanstvo v zahodni tradiciji.
- Državljanska in domovinska vzgoja. Patriotizem, nacionalizem, kozmopolitstvo.
- Povezava državljanske vzgoje s trojico: avtonomija, sodelovanje, participacija.
- Programi za demokracijo in koncepti dobrega državljana (osebno odgovorni državljan, participirajoči državljan, k pravičnosti usmerjeni državljan).
- Univerzalnost človekovih pravic in partikularnost kulturnih moralnih norm in identitet. Skupinske pravice in individualne pravice.
- Multikulturalizem in univerzalne državljanske pravice. Pravice skupine nasproti širši družbi in pravice skupine nasproti svojim članom in članicam, razmerje do norm kulture in posledice teh razmerij v javnem sistemu vzgoje in izobraževanja.
- Vzgoja za demokratično državljanstvo ter vzpostavljanje razredne in šolske kulture z vidika zahtev socializacije in prevladujočih družbenih norm.
- Socialne, kulturne in druge razlike med posamezniki in posameznicami. Učinki različnih rešitev vzgojno-izobraževalnega sistema z vidika premoščanja kulturne in socialne prikrajšanosti. Analize konkretnih primerov.
- Šola kot družbena ustanova, ki prispeva k oblikovanju skupne državljanske identitete: razvoj politične pismenosti, razvoj stališč in vrednot ter dejavno vključevanje učencev v življenje šole in lokalne skupnosti. Pravo, zakon in privzgajanje odgovornosti.
- Primerjava učnega načrta Državljanska vzgoja in etika (1999) in učnega načrta Državljanska in domovinska vzgoja in etika (2011).
- Vzgoja za medije in državljanska vzgoja.

- Balluch, M. (2011). Upor v demokraciji: državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje. Ljubljana: Založba Krtina, 140 str. ID=257225216
- Bijulkič, I., Sardoč, M. (avtor, urednik). Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje. Ljubljana: i2, 162 str. ID=275046400
- Brezovšek, M., Haček, M. in S. Kukovič, S. (2016). Slovenska država in politika. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 369 str. ID=287339776
- Kodelja, Z. (2009). Dopolnitev državljanske vzgoje z domovinsko. Sodobna pedagogika, 60, št. 1, str. 70–81. Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KFR8XTTU in ID=761348
- Kovač Šebart, M., Krek, J. (2010). The public school, values and educational discourse. Pardubice: University of Pardubice, str. 61–188. ID=8395849
- Kovač Šebart, M, Krek, J. (2005). Vzgoja in državljanska vzgoja v javni šoli: ali ju lahko razmejimo? Sodobna pedagogika, 56, št. 5, str. 26-47 ID=761348
- Lukšič - Hacin, M. Milharčič Hladnik , M in M. Sardoč (ur.). (2011). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 205 str. Dostopno na: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/842
- Salecl, R. (1993). Zakaj ubogamo oblast. Ljubljana: Državna založba Slovenije, str. 11-107. ID=33239808
- Šimenc, M. (ur.). (2012). Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji: Konceptualni okvir in razvoj kurikulumov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 103-129. Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AJSIJKU9

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta.