Zaščita in konserviranje pisnega in grafičnega gradiva

Zaščita in konserviranje pisnega in grafičnega gradiva

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malešič Jasna, prof. dr. Šauperl Alenka

• Pomen varovanja knjižničnega, arhivskega in drugega grafičnega gradiva,
• definicije, odnos varovanje – uporaba, hramba – trajna hramba,
• zgodovinski pregled,
• strukturne prvine gradiva (rokopisne in tiskane knjige, fotografskega gradiva in strojno berljivih zapisov),
• materiali, ki sestavljajo knjižnično, arhivsko in grafično gradivo,
• vzroki in vrste poškodb, principi konserviranja in restavriranja,
• pogoju ustrezne hrambe različnih zvrsti gradiva glede na pomembnost, uporabo, starost in kakovost materialov, ki sestavljajo posamezne zvrsti gradiva,
• načini ustrezne hrambe in uporabe (stavbe, oprema, uporaba),
• dostopnost, nadomestne kopije, reprodukcija (prednosti in slabosti),
• preventivni in kurativni ukrepi v primeru nezgod in nesreč,
• načrtovanje programa zaščite in ustrezne dostopnosti za posamezne zvrsti knjižničnega, arhivskega in dokumentarnega gradiva,
• finansiranje in izobraževanje sistemov ustrezne hrambe in uporabe,
• organizacija varovanja pisne dediščine doma in po svetu,
• zakonodaja in pravna ureditev doma in po svetu.

1. M.L.RITZENTHALER: PreservingArchivesandManuscripts, TheSocietyof American Archivists, Chicago 1993, 225 str.
2. IFLA PrinciplesfortheCareandHandlingofLibrary Material, IFLA-PAC Bibliothequenationale de France, (prevod v slovenščino) Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo : Arhiv Republike Slovenije, 2000. - 122 str. - (Bibliothecaria ; 7 ; 2)
3. J.VODOPIVEC: Vezave srednjeveških rokopisov - strukturne prvine in njihov razvoj, Arhiv republike Slovenije, Ljubljana 2000
4. VODOPIVEC, Jedert. Reševanje poplavljenega arhivskega in knjižničnega gradiva, v: Mesto v objemu voda – Poplave v Celju v 20. stol., Pokrajinski arhiv Celje, Celje 2005, 83-98.
5. Ali jih lahko še rešimo? Konservacija in restavracija pisne dediščine, Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor 2005, 106 str.
6. LUDVIK, Jana, VODOPIVEC, Jedert, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Materialni popis dela Zbirke urbarjev Arhiva Republike Slovenije - AS 1074,I/2u - I/68u. Arhivi, 2004, letn. 27, št. 2, str. 323-338. [COBISS.SI-ID 560757]
7. VODOPIVEC, Jedert, DENIŠA, Maja. Metodologija za pripravo ovrednotenja razmer v arhivskih depojih. V: VODOPIVEC, Jedert (ur.), Arhivski depoji v Sloveniji. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 1145973]