Znanstvena in strokovna terminologija

Znanstvena in strokovna terminologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žele Andreja

Razločevanje strokovne od znanstvene terminologije predvsem na podlagi pojmovne zahtevnosti denotata – posledično na podlagi delne različnosti tvornih prvin govornega dejanja. Jezikovnokulturno vprašanje smiselnosti spreminjanja izrazne podobe termina – t. i. domače glede na prevzeto ali citatno – ko gre za isti denotat, vendar deloma različnega naslovnika – znanstvenik/strokovnjak glede na širšo laično javnost. Poimenovalna vloga terminologije, definirana z načelno enopomenskostjo, se pravi z besedilno neodvisnostjo denotativnega pomena – tako rekoč absolutna veljavnost strukturalne analize tovrstnega pomena. Odsotnost konotativnosti in s tem sopomenskosti, zato mogoč le pojav dvojničnosti – načeloma jezikovnopolitični vzroki. Pojav term i nol ogizacije kot poimenovalni vir, temelječ na katerem izmed pomenotvornih postopkov. Determinologizacija – premik denotata iz stroke.

- GORJANC, Vojko. Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok: (ob primeru računalništva in jedrske fizike). V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski jezik, (Najnowsze dzieje jezyków słowiańskich). Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998, str. [221]–232. COBISS.SI-ID 18585181
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez. V: POGORELEC, Breda (ur.), SAJOVIC, Tomaž (ur.), POČAJ-RUS, Darinka (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1988, str. 83–91. COBISS.SI-ID 4011264
- VIDOVIČ MUHA, Ada. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2013. 328 str., graf. prikazi. COBISS.SI-ID 110073600
- ŽELE, Andreja. Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini) = Sense-formation capabilities of Slovene from the standpoint of /de/terminologisation. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.). - Zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, [2008], str. 38. [COBISS.SI-ID 28512813] COBISS.SI-ID 28504877
- ŽELE, Andreja. Pomensko- in funkcijskoskladenjske lastnosti glede na stopnjo besed/il/ne strokovnosti. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, str. 101-124. [COBISS.SI-ID 232729856
- ŽELE, Andreja. Opredelitve leksike glede na besedilnotipsko raznovrstnost = Definition of lexica according to text-type diversity. Glas. ZRS Koper, 2004, letn. 9, št. 3, str. 28–29. [COBISS.SI-ID 22271277] COBISS.SI-ID 60865792
- VIDOVIČ-MUHA, Ada. Tipološki pregled nekaterih vplivov na slovenski znanstveni jezik. V: Slovenski jezik v znanosti. VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Zbornik prispevkov, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, str. 23-41.COBISS.SI-ID 16788737