Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kosi Jernej, prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava občo zgodovino 19. stoletja s posebnim poudarkom na globalnih demografskih, gospodarskih, družbenih in kulturnih procesih, kot so demografska revolucija, urbanizacija (razmerje mesto – podeželje) in migracije (oblike in smeri), agrarna revolucija, protoindustrija, industrijska revolucija, nastanek narodnih trgov in kolonialistična politika, spremembe v strukturi razredov in stanov, razvoj meščanstva (s posebnim poudarkom na razvoju novih poklicev in meščanske poklicne kulture 19. stoletja ter meščanske sociabilnosti), nacionalna gibanja in nacionalizacija množic, liberalizem in nastanek množičnih političnih strank, žensko politično gibanje, sekularizacija, pojav antisemitizma in rasizma.
Vsebina je vzeta iz najširšega okvira predmeta (smeri) - ob upoštevanju vseh pomembnih političnih, socialnih, gospodarskih, kulturnih in idejnih procesov - in se tematsko zaokroži in izdela. Načeloma se vsak semester obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi pomembnosti v okviru obdobja, bodisi zaradi svoje aktualnosti. Iz široke palete možnih tem: formiranje modernih nedominantnih narodov; primerjava angleškega, francoskega in ruskega imperializma; odgovori katoliške cerkve na socialno vprašanje v 19. stoletju; vpliv razvoja tehnike na način življenja; zgodovinski spomin na prvo svetovno vojno itd.

G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 432 str.
J. Fontana, Evropa pred zrcalom, Ljubljana 2003, 191 str.
R. Sieder, Socialna zgodovina družine, Ljubljana 1998, 382 str.
H. Schulze, Država in nacija v evropski zgodovini, Ljubljana 2004, 353 str.
P. Aries, G. Duby (ur.), Histoire de la vie privée, Pariz 1987, III. del., 634 str.
G. L. Mosse, Nationalization of the Masses, New York 1975, 252 str.
J. Kocka, Burgertum im 19. Jahrhundert, München 1988
P. Hudson, The industrial revolution, Armold 1996